กรมการแพทย์แผนไทยฯ เข้าศึกษาดูงาน

ผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าศึกษาดูงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (KM) ของกรมการแพทย์ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอกาสนี้ นพ. กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดย นพ. สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ นางสาวธารีพร ตติยบุญสูง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนายทัตพร บรรหารศุภวาท นักวิชาการสถิติชำนาญการ สำนักดิจิทัลการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคาร 1 กรมการแพทย์

Message us