กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ ได้รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

Message us