การตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของหน่วยงานสนับสนุน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นางสาวธารีพร ตติยบุญสูง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของหน่วยงานสนับสนุน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมการแพทย์

Message us