การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566

กรมการแพทย์ รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 รางวัลระดับรายหมวด หมวด 4 “ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้” คณะกรรมการตรวจประเมิน นำโดย นายจาดูร อภิชาตบุตร ประธานผู้ตรวจประเมิน ศ. ดร. จิรประภา อัครบวร ผู้ตรวจประเมิน ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้ตรวจประเมิน นางอุไรวรรณ โชติกกำธร ผู้ตรวจประเมิน พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. ประกอบด้วย น.ส. ปานวาด ฤทธิสาร นางสาวศุภนาถ เหินสว่าง นายณัฐภัทร จิราพงษ์ และนางสาวจิรปรียา ภัทรวลี โดยมี นพ. ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวต้อนรับและนำเสนอในประเด็นต่อไปนี้ 1) ภาพรวมองค์การ 2) แนวทางการบริหารจัดการ (ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้) 3) ผลงานเด่นและผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ 4) เป้าหมายการพัฒนาในอนาคต และ 5) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการนี้ นพ. ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ. มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ. วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ. ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษากรมการแพทย์ คณะผู้บริหารโรงพยาบาล สถาบันและหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เข้าร่วมการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์ และผ่านระบบ ZOOM Meetings

Message us