การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสถาบันประสาทวิทยา

นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รก.) เข้าร่วมในการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ชื่อผลงาน “การพัฒนารูปแบบระบบบริการวิถีใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบไร้รอยต่อ” จากสำนักงาน ก.พ.ร. คณะกรรมการตรวจประเมิน นำโดย ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ คุณชัยยุทธ กมลศิริสกุล จากสำนักงาน ก.พ.ร. และนายแพทย์มกร ลิ้มอุดมพร ประธาน service plan สาขาโรคหลอดเลือดสมองเขตบริการสุขภาพที่ 6 โดยมี ผศ.พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กล่าวต้อนรับ พร้อมแพทย์หญิงทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะผู้บริหารทางการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมอร่ามศรี วสุวัต อาคารอำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566

Message us