การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการแพทย์ เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดคำรับรองระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นพ.กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผอ.กองวิชาการแพทย์ นพ.สถิตย์ นิรมิตมหาปัญญา ผอ.สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ นพ.อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน น.ส.ธารีพร ตติยบุญสูง หัวหน้ากลุ่มงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานสนับสนุนในสังกัดกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์

Message us