การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ พ.ศ. 2567

นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รก.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ เข้าร่วมการประชุม ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ พ.ศ. 2567 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้กับส่วนราชการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Message us