การประชุมตรวจให้คะแนนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รก.) เป็นประธานประชุมตรวจให้คะแนนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน โดยมีผู้แทนบุคลากรจากหน่วยงานสนับสนุน กรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมการแพทย์

Message us