การประชุมตรวจให้คะแนนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมตรวจให้คะแนนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมกองบริหารการคลัง ชั้น 2 อาคาร 4 กรมการแพทย์

Message us