การประชุมบูรณาการหน่วยงานสนับสนุน

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมบูรณาการหน่วยงานสนับสนุน เพื่อพิจารณาหารือในเรื่อง 1) การใช้พื้นที่ส่วนกลางของกรมการแพทย์ 2) การพัฒนาและใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการแพทย์ 3) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รก.) นางเบญญาภา นนทมาลย์ เลขานุการกรม นางสาวอุมา วันดี ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง พ.ญ. อรยา กว้างสุขสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ น.ส. วราภรณ์ วรบุตร ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม และผู้แทนบุคลากรจากหน่วยงานสนับสนุนภายในอาคารกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์

Message us