การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขอรับการประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รก.) เป็นวิทยากรในการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขอรับการประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ได้สถาบัน/โรงพยาบาลในประเด็นต่อไปนี้

⭐ ประโยชน์ของ DSC

⭐ การรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

⭐ DSC รับรองอะไรบ้าง

⭐มาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

⭐ เกณฑ์การพิจารณาเพื่อรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

⭐ ผลงาน CQI/Good practice/ ผลงานวิจัย เฉพาะโรค เฉพาะระบบ

⭐ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับการรับรอง

ซึ่งในการนี้มีบุคลากรจากสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกองวิชาการแพทย์ ชั้น 6 กรมการแพทย์ และผ่านระบบออนไลน์ Video Conference (Webex)

Message us