การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ ๑

นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รก.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ ๑ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะร่างรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์กร ซึ่งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกรมการแพทย์ ได้จัดทำขึ้น

โอกาสนี้อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด เป็นวิทยากรในการให้ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์กรระดับดีเด่น และรายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้

โดยมี นพ. กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการแพทย์ ว่าที่ ร.ต.ท. หญิง แพทย์หญิงนภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นพ. ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ นางสาววราภรณ์ วรบุตร ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม นางเบญญาภา นนทมาลย์ เลขานุการกรม และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น
ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์

Message us