การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขอรับการประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ 2566

นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รก.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขอรับการประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ มีความตื่นตัวในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (PDSC) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการนี้ อาจารย์ผ่องพรรณ ธนา (จันธนสมบัติ) ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและผู้เยี่ยมสำรวจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “กระบวนการรับรองเฉพาะโรคและมาตรฐานการขอรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ” และได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ. วีระศักดิ์ ศรินนภากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม งานต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยนางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รก.) บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์การขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ โดยมีสถาบันและโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเฮลท์ แลนด์ รีสอร์ต แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

Message us