การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ โอกาสนี้อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้คำแนะนำในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินพร้อมชี้แนะแนวทางการรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมี นพ. มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ. อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นางเบญญาภา นนทมาลย์ เลขานุการกรม นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รก.) น.ส. อุมา วันดี ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง นายสมคิด ปานทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (รก.) นพ. สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง นพ. ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ คณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมการแพทย์ และผ่านระบบ Webex Conference

Message us