การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐพร้อมให้เกียรติมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 2566

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐพร้อมให้เกียรติมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ในการนี้นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร บรรยายเรื่อง “การถอดบทเรียนความสำเร็จในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ” จากนั้นเป็นการอภิปรายแนวทางการสนับสนุนการส่งผลงานและเทคนิคการเขียนผลงาน โดย 1) ดร. ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผลงาน “HPV Self-sampling ทางเลือกใหม่คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ลดกลัว ลดอาย ทำได้ด้วยตัวเอง” 2) นพ. อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีและ นางวรรณา ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล ผลงาน “Home PC Happy everywhere : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน” 3) เรืออากาศเอก นพ. สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีและ พญ. กฤติยา บุตรทองคำวงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผลงาน “UDCH E-Referral system for Prompt Cancer Care” และ 4) นพ. ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาและ นพ. สุชาติ หายไชยพิบูลย์กุล ผลงาน “การพัฒนารูปแบบระบบบริการวิถีใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบไร้รอยต่อ” โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

Message us