การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นพ. กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการแพทย์ นพ.สถิตย์ นิรมิตมหาปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ นพ.อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นพ. ภัทรวิณฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ พญ. อรยา กว้างสุขสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ พญ. บุษกร โลหารชุน ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ นายชันะ วีระสุชาติ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล น.ส. วราภรณ์ วรบุตร ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม น.ส. ธารีพร ตติยบุญสูง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และและบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดคำรับรอง ฯ จากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมกองวิชาการแพทย์ ชั้น 6 อาคาร 5 กรมการแพทย์ และผ่านระบบออนไลน์

Message us