การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขอรับการประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

นางสาวธารีพร ตติยบุญสูง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขอรับการประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมขอรับการประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ โดยมีบุคลากรจากสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 3/1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการแพทย์ และผ่านระบบออนไลน์ Webex Conference

Message us