การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ

นางสาวธารีพร ตติยบุญสูง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานและให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ โอกาสนี้ นายเจษฎา แสงชูโต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าวด้วย ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 22 คน เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอักษร ระยอง เดอะ ไวทัลลิตี้ คอลเล็คชั่น จังหวัดระยอง

Message us