ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การขอรับการประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การขอรับการประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขอรับการประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขอรับการประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

การตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของหน่วยงานสนับสนุน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของหน่วยงานสนับสนุน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ครั้งที่ 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ครั้งที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมทดสอบระบบลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมทดสอบระบบลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมพิจารณา (ร่าง) ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

การประชุมตรวจให้คะแนนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐพร้อมให้เกียรติมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 2566

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ พ.ศ. 2567

การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างกรมการแพทย์ ตามแนวทางปฏิรูปของกระทรวงสาธารณสุข

การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสถาบันประสาทวิทยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขอรับการประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ 2566

ประชุมจัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPI) Agenda 6 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขอรับการประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

ประชุมตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ของหน่วยงานสนับสนุน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ” โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ครั้งที่ 1

การประชุมตรวจให้คะแนนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน


Message us