งานด้าน ITA

คุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรม จริยธรรม

1. ศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเอง รับผิดชอบต่อหน้าที่
2. ซื่อสัตย์ สุจริต บริการรวดเร็ว สุภาพ
3. พัฒนาหน่วยงานให้มีความเข้มแข็ง สมานฉันทน์ สื่อสารด้วยไมตรีจิตร


ค่านิยมหลักของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คุณภาพมาตรฐาน ทำงานเป็นทีม ริเริ่มสร้างสรรค์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ ที่ไม่ผิดกฎหมาย และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 

ประกาศการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. 2561 

ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ประกาศเจตนารมณ์กรมการแพทย์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร 

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พ.ศ. 2561

แผน/ผลการดำเนินงาน และการวิเคราะห์ความเสี่ยง กรมการแพทย์

แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม

ประจำปีงบประมาณ 2561 

ประจำปีงบประมาณ 2560 


ผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม

ประจำปีงบประมาณ 2561 

ประจำปีงบประมาณ 2560 


การวิเคราะห์ความเสี่ยงของมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

ประจำปีงบประมาณ 2562 

ประจำปีงบประมาณ 2561 

เจ้าหน้าที่ดีเด่น

ประจำปีงบประมาณ 2560 

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์

นโยบาย

นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม


นโยบายส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

สื่อเผยแพร่ ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

เอกสารคู่มือ

คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยนชน์ทับซ้อน กรมการแพทย์ 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 


อินโฟกราฟฟิค

การประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยยึดหลักการดำเนินการ 4 ด้าน การประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีโดยยึดหลักการดำเนินการ 4 ด้าน


การประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดี การประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดี


นโยบายบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2562 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน


คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน


แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณี...รับของขวัญหรือผลประโยชน์
Message us