PMQA

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

ประเภทรางวัล

ผลงาน

Download

รายหมวด
หมวด 1 การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
   
รายหมวด
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
   
รายหมวด
หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   
รายหมวด
หมวด 4 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
   
รายหมวด
หมวด 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล
   
รายหมวด
หมวด 6 กระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
   
Message us