TEPGA

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA)

 

ลำดับ

ผลงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ประเภทรางวัล

ระดับรางวัล

Download

1
The powerful collaboration
สถาบันโรคผิวหนัง
รางวัลพิเศษ สานพลังร่วมใจ ต้านภัยโควิด
ระดับดีเด่น
   

 

ลำดับ

ผลงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ประเภทรางวัล

Download

1
รวมพลัง เยียวยา ผู้ติดฝิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ระดับดีเด่น
   
Message us