การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างกรมการแพทย์ ตามแนวทางปฏิรูปของกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างกรมการแพทย์ ตามแนวทางปฏิรูปของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจากนายเชาวลิต ทวนทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ. สมบูรณ์ บุญกิตตัยพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายจิรวัฒน์ ระโหฐาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ นางมนัสสิรี เจียมวิจิตร นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ นายณัฐภัทร จิราพงษ์ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมปรึกษาหาเรือเกี่ยวกับทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างกรมการแพทย์ ในการนี้นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รก.) น.ส. อุมา วันดี ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง นายชัยชนะ วีระสุชาติ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พญ. อรยา กว้างสุขสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ นพ. สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง พญ. บุษกร โลหารชุน ผูัอำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ นพ. วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นพ. ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์ และผ่านระบบ Webex Conference

Message us