ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำบุคลากร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ยึดมั่นในสถาบันหลัก อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีจิตอาสาต่อสาธารณประโยชน์ ร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 3 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us