ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2566

นพ. ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รก.) และผู้แทนบุคลากรกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายพงษ์เกษม ไข่มุกต์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุม ในการนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเด็น 1) การวิเคราะห์บทบาทภารกิจ ข้อมูลพื้นฐาน และแผนปฏิรูปองค์กร (พ.ศ. 2567-2569) ของหน่วยงานระดับกรม และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2) Timeline การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรของกระทรวงสาธารณสุขในระยะถัดไป โดยมีผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรจากกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Message us