ประชุมคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุมคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินส่วนราชการ ในการนี้ นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รก.) แพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนสำนักนิเทศระบบการแพทย์ และผู้แทนกองวิชาการแพทย์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.45 น. ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์

Message us