ประชุมจัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPI) Agenda 6 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. นางสาวธารีพร ตติยบุญสูง และนางสาวกัลยณัฏฐ์ วงษ์ขุนไกล เป็นตัวแทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมประชุมจัดทำ (ร่าง) ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPI) Agenda 6 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมีประเด็นการพิจารณา ประกอบด้วย 1) การยืนยันหน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานหลัก 2) ยืนยันหน่วยงานสนับสนุน และ 3) ให้ความเห็นชอบร่างห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ซึ่งกรมการแพทย์เกี่ยวข้องใน แผนแม่บท 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนแม่บทย่อย 11.5
การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) V01 ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และ V 05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โดย สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดประชุม workshop เพื่อจัดทำ
ตัวชี้วัดประเด็นดังกล่าวในเดือนเมษายน 2566

Message us