ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Message us