ประชุมพิจารณา (ร่าง) ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รก.) เป็นประธานการประชุมพิจารณา (ร่าง) ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายแพทย์อดิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นายแพทย์ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ นางสาววราภรณ์ วรบุตร ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานสนับสนุนซึ่งเป็นเจ้าภาพตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมการแพทย์

Message us