ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ครั้งที่ 1

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวธารีพร ตติยบุญสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน ในการนี้ อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม แก่ผู้แทนจากหน่วยงานที่จะส่งผลงานสมัครเข้ารับรางวัลจำนวน 80 คน

Message us