ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2

นางสาวธารีพร ตติยบุญสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบ Webex Conference ในการนี้ อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม แก่ผู้แทนจากหน่วยงานที่จะส่งผลงานสมัครเข้ารับรางวัล

Message us