พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รก.) เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรางวัลระดับรายหมวด หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ จากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566  จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.  พร้อมกันนี้มีหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีเด่น คือ สถาบันประสาทวิทยา โดยมี นพ. ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมด้วย พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เข้ารับรางวัล  และรางวัลระดับดี ได้แก่ 1) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีว่าที่ ร.ต.ท. หญิง นภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ เข้ารับรางวัล  2) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี โดยมี นพ. อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี พร้อมด้วย น.ส. จันทร์ทพร กลั่นประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้ารับรางวัล และ 3) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โดยมี เรืออากาศเอก นพ. สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี พร้อมด้วย พญ.กฤติยา บุตรทองคำวงษ์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ เข้ารับรางวัล  โอกาสนี้มีรองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ. ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ และคณะที่ปรึกษากรมการแพทย์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ. นนทบุรี

Message us