พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์


ช่องทางติดต่อกรมการแพทย์และหน่วยงานในสังกัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Three Images in a Row

การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเผยแพร่

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์

 


Message us