บุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รก.) เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๑) นางวรนุช นาคนิยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒) นายเจษฎา แสงชูโต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓) นางสาวกัลยณัฏฐ์ วงษ์ขุนไกล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร ๑ กรมการแพทย์

Message us