การจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานสมัครรางวัลบริการภาครัฐ

นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 2 ท่าน เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงเพื่อชี้แนะการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานสมัครรางวัลบริการภาครัฐ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก 9 ชั้น โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Message us