เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกอบการประชุม

16 – 17 มีนาคม 2567 : การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขอรับการประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ
4 – 6 มีนาคม 2567 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาองค์การ
1 มีนาคม 2567 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขอรับการประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ
19 กุมภาพันธ์ 2567 : ประชุมตรวจให้คะแนนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
8 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2
Message us