ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
ที่ ชือ – นามสกุล ระยะเวลา
1 นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย 1 ต.ค. 2564 – 29 ก.ย. 2566
2 นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์ 1 มิ.ย. 2556 – 30 ก.ย. 2564
3 นายสุรพงษ์ ศิวาธรณิศร 1 พ.ค. 2555 – 16 พ.ค. 2556
4 นางละเอียด ธีระรัตน์ 2551 – 2554
5 นายแพทย์อรรณพ วิสุทธิมรรค 2545 – 2550
Message us