บุคลากร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Director

— —-

เบอร์โทรศัพท์ 02-590-6132


กลุ่มงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

Monitoring & Evaluation Public Sector Development Section

นางสาวธารีพร ตติยบุญสูง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 02-590-6138

นางสาวกัลยณัฏฐ์ วงษ์ขุนไกล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 02-590-6136

นางสาวณัฐชา ธนะพิมลกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 02-590-6136


กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ

Public Sector Development Section

นายเจษฎา แสงชูโต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 02-590-6139

นางสาวฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 02-590-6137

ว่าที่ร้อยตรีทัตพลฒ์ บัวขาว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 02-590-6137


กลุ่มงานอำนวยการ

Administrative Section

นางสาวศรัณย์ภร กุมพล

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 02-590-6135

นายจิรายุส ปรีชาเดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์ 02-590-6137


Message us