วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์


วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการกรมการแพทย์ ให้มีระบบบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบราชการของกรมการแพทย์ให้มีมาตรฐานสากล
  2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาระบบราชการกรมการแพทย์

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมการแพทย์ให้มี ความคล่องตัวและมีขีดสมรรถนะสูง
  2. พัฒนารูปแบบ แนวทางการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
  3. ส่งเสริม สนันสนุนให้หน่วยงานสมัครเข้ารับรางวัลระดับชาติและระดับสากล

Message us