การเงิน การคลัง

 


แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบ


ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการคลัง โดย กองบริหารการคลัง กรมการแพทย์

เอกสารประกอบการอบรมด้านการเงิน การคลัง


คลายปมปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสู่แนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
คลายปมปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐร่วมกับวุฒิสภา “ภาพรวมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง”
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

สื่อวีดีทัศน์

เปิดเงื่อนไขปรับจ่าย “เงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ”
อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างว่าสามารถเรียกดูข้อมูลในระบบ e-bidding ได้
Message us