ยุทธศาสตร์และแผนงาน


สื่อวีดีทัศน์

การจัดทำแผนปฏิบัติการ Action Plan
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน โดยใช้ SWOT Analysis
Message us