การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 1

นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 1 โดยมีอาจารย์อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report : AR) หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหมวด 4 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ ซึ่งมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 2 ขั้น 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์

Message us