การประชุมทดสอบระบบลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดการประชุมทดสอบระบบลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมระบบลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้มีผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ สถาบัน/ กอง/ สำนัก/ กลุ่ม ในสังกัดกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Webex Conference เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3/1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการแพทย์

Message us