ผลงานด้านมะเร็ง

ผลงานมะเร็ง 7+1


คลินิกให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมด้านโรคมะเร็ง
เทคโนโลยีรังสีรักษาในกลุ่มโรงพยาบาลมะเร็ง
ทะเบียนโรคมะเร็ง

ผลงานเผยแพร่ การประชุมมะเร็งสัญจร ครั้งที่ 1/2566

The Efficacy of NCI Nutrition Mobile Application on Nutrition Care Process in Cancer Patients at National Cancer Institue of Thailand
ระบบติดตามดูแลกายภาพบำบัดในผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบวันเดียวกลับบ้าน
การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการบริบาลผู้ป่วยมะเร็งสำหรับภิกษุ และชุมชน (Hospital in temple)
คลินิกให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ผลของการพัฒนาแบบประเมินการทำความสะอาดลำไส้ใหญ่เพื่อส่องกล้องลำไส้ใหญ่
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
การเปรียบเทียบระยะความคลาดเคลื่อนของภาพจากการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยขณะได้รับการฉายรังสีเทคนิค IMRT ด้วยการถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์ซ้ำกับภาพรังสีอ้างอิง ในผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและลำคอที่มีการเจาะคอเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ
การเปรียบเทียบผลการใช้แบบประเมินผู้ป่วยภาวะวิกฤตระหว่างการใช้ SOS Score และ MEWS ในผู้ป่วยที่ได้รับการทำ TOCE ในหอผู้ป่วยในศัลยกรรม โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
การเปรียบเทียบภาวะคลื่นไส้อาเจียนระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านอาการอาเจียนและผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านอาการอาเจียนร่วมกับน้ำขิงในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร AC และ FAC โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบระหว่างการใช้น้ำเกลือและยากลุ่มเดกซ่าเมททาโซนร่วมกับน้ำเกลือบ้วนปากในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการฉายรังสีในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
ต้นทุนการให้บริการด้วยเครื่องถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง
อัตราการติดเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์เสี่ยงสูง ในสิ่งส่งตรวจแบบเก็บด้วยตนเอง ในเขตสุขภาพที่ 1
การประกันคุณภาพแผนรังสีรักษาในผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีด้วยเทคนิคปรับความเข้มแบบหมุน ด้วยโปรแกรมคำนวณ logfile : โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
ผลของการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองต่อผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยและผู้ดูแล
ผลของการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองต่อผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยและผู้ดูแล
ประสิทธิผลของรูปแบบการพยาบาลแบบทีมในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
อุบัติการณ์การเกิดหลอดเลือดดำอักเสบอุดตันในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำ
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนการให้บริการฉายรังสีด้วยเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง
ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนของการรักษาโรคมะเร็งศีรษะและลำคอโดยเทคนิคการฉายรังสีแบบแปรความเข้มและการฉายรังสีแปรความเข้มเชิงปริมาตรแบบหมุนในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Message us