การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ


องค์กรคุณธรรมต้นแบบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมการแพทย์

ขั้นตอนที่ 1

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์
  2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์

ขั้นตอนที่ 2

ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในหน่วยงานไม่นน้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

  1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
  2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 3

  1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”
  2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
  3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
  4. การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ขั้นตอนที่ 4

  1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร และกลุ่ม / กลุ่มงาน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง
  2. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 5

  1. เข้าร่วมโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
  3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมการแพทย์

ขั้นตอนที่ 1

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์

  1. แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 2

  1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

  1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

  1. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 3

  1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

  1. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

  1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

  1. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ขั้นตอนที่ 4

  1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร และกลุ่ม / กลุ่มงาน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง “Good Guy 2023”

  1. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์

ขั้นตอนที่ 5

  1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  1. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

  1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

Message us